Orgánizacia

Najvyšším orgánom Spolku je Valné zhromaždenie, ktoré sa stretáva spravidla raz za semester. Medzi stretnutiami Valného zhromaždenia riadi Spolok Predsedníctvo. Dozorná rada je odvolacím orgánom, ktorý dohliada na plnenie uznesení Valného zhromaždenia Predsedníctvom.

Predsedníctvo:

Predseda:                     Mgr. Pavel-Andrei Prihracki

Podpredsedníčka:      Mgr. Valéria Terézia Dančiaková

Tajomník:                     Filip Púpala

Dozorná rada:

Emil Hankovský, Matúš Korenko, Samuel Pecka

 

 

Reklamy
%d bloggers like this:
search previous next tag category expand menu location phone mail time cart zoom edit close